fbpx

เรียน MBA

MBA เรียนอะไรบ้าง การเรียน MBA หรือ Master of Business Administration อาจจะแบ่งออกเป็นโปรแกรมหรือสาขาย่อย ๆ เช่น เช่น MBA Regular, MBA Young Executive, MBA Executive, Flexible MBA, Professional MBA หรืออาจจะเป็นหลักสูตร MBA เฉย ๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการจัดการหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้น ลักษณะและเนื้อหาการเรียน MBA ของแต่ละที่ก็จะมีทั้งส่วนที่เหมือนกัน และมีส่วนที่แตกต่างกันด้วย แต่โดยหลัก ๆ ก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะในสายงานด้านธุรกิจ และการบริหารเหมือนกัน ทั้งนี้ วิชาเรียนที่สำคัญ ๆ ในการเรียน MBA ยกตัวอย่างเช่น การตลาด การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ และอาจจวิชาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสาขาที่เราเรียนด้วย   ทำไมต้องเรียน […]

chulatutor

24 October 2021

เรียน TOEIC

เรียน TOEIC ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง เนื้อหาที่ต้องเจอในการเรียน TOEIC จะประกอบไปด้วย ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องไวยกรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ด้วย โดยเนื้อหาหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือบทพูดที่อยู่ในพาร์ทการฟัง หรือเนื้อเรื่องที่จะอยู่ในพาร์ทการอ่าน ก็มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือที่ทำงาน เช่น การพูดประกาศ การสนทนาถามหาว่าห้องประชุมอยู่ที่ไหน รายละเอียดอีเมลติดต่องาน รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โฆษณา บทความทางธุรกิจ หรือจดหมายรับรอง เป็นต้น ทั้งนี้ แม้จะเป็นข้อสอบไวยกรณ์หรือคำศัพท์ เวลาที่เราเรียนติว TOEIC ก็ยังคงเป็นแนวธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยเราสามารถแบ่งหัวข้อการเรียนตามพาร์ทของข้อสอบ ได้ดังนี้ TOEIC Part 1 Photographs ฟังแล้วหาคำตอบที่อธิบายรูปภาพได้ดีที่สุด TOEIC Part 2 Question-Response ฟังแล้วหาคำตอบที่เหมาะสมกับบทสนทนา TOEIC Part 3 Conversations ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม TOEIC Part 4 […]

chulatutor

24 October 2021

ESMTE

ESMTE คืออะไร โครงการ ESMTE คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ย่อมาจากคำว่า Enrichment Program of Science จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สสวท. สวทช. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากแผนการเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งจะมีเฉพาะในระดับ ม. ปลายเท่านั้น แต่โรงเรียนอื่น ๆ อาจจะใช้ชื่อว่า SMTE   ESMTE ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง โครงการ ESMTE หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นห้องเรียนที่จะมีกิจกรรมการพบปะนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงในวันเสาร์ และจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับนานาชาติ ตามศักยภาพความสามารถของนักเรียน นั่นหมายความว่า ห้องเรียนพิเศษ ESMTE จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถได้อย่างลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติทั่วไปนั่นเอง   […]

chulatutor

24 October 2021

TEDET

TEDET คืออะไร TEDET คือ โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ย่อมาจาก Thailand Educational Development and Evaluation Tests จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 ที่สมัครเข้าร่วมการสอบกับโครงการ ได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งข้อสอบที่ใช้จะเป็นข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โครงการ TEDET รับสมัครสอบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 50 % ของคะแนนเต็ม   TEDET สมัครสอบเมื่อไหร่ การสอบ TEDET จะเปิดให้สมัครสอบประมาณช่วงเดือนส.ค. โดยเบื้องต้นจะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบประเมินได้สมัครให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงค่อยให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบเปิดรับสมัครนักเรียนต่อไป เมื่อนักเรียนสมัครสอบ TEDET เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.tedet.or.th เพื่อดูว่ามีรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้วหรือยัง จากนั้นก็รอลงสนามสอบในวันสอบจริงได้เลย ซึ่งวันสอบจะอยู่ประมาณช่วงเดือนต.ค. ของปีนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการรับสมัครและวันสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ผู้สนใจควรตรวจสอบกำหนดการของปีนั้น ๆ […]

chulatutor

24 October 2021

MSEP

MSEP คืออะไร โครงการ MSEP คือ ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ย่อมาจากคำว่า Mathematic & Science Enrichment Program จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งระดับม.ต้น และระดับม.ปลาย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า MSEP สามเสน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ MSEP ก็จะมีสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย เช่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งจริง ๆ แล้วห้องเรียน MSEP ก็จะมีความคล้ายคลึงกับห้อง GIETED ของโรงเรียนอื่น ๆ   MSEP ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง โครงการ MSEP คือห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะต่างกับห้องเรียนวิทย์-คณิตฯ ปกติ ตรงที่จะมีรายวิชาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ มีการทำโครงงาน มีการทำวิจัย เนื้อหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูคนไทย […]

chulatutor

24 October 2021

เรียน TOEFL

เรียน TOEFL เพื่อเตรียมสอบ ต้องเรียนอะไรบ้าง เนื้อหาที่ต้องเจอในการเรียน TOEFL จะประกอบไปด้วย ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) ซึ่งเป็นการสอบ TOEFL แบบ iBT แต่หากเป็นการเรียนTOEFL ITP ก็จะเจอข้อสอบแบบเลือกตอบทั้งหมด เนื้อหาจะครอบคลุมเฉพาะพาร์ทการฟัง การอ่าน และพาร์ทเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ   แนะนำที่เรียน TOEFL ออนไลน์ฟรี รูปแบบการเรียน TOEFL มีหลายแบบ ลักษณะการสอนของแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลว่าจะเรียน TOEFL ที่ไหนดี แบบที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ อาจจะลองหาไอเดียใน pantip หรือหากพอมีพื้นฐานอยู่บ้าง แนะนำลองฝึกจากการทำข้อสอบในเว็บไซต์ต่าง ๆ ก่อนได้ เช่น เว็บไซต์ของ ETS หรือเว็บไซต์ของ www.4tests.com ก็มีข้อสอบเก่ารวมรวมไว้เยอะทีเดียว แถมยังมีเฉลยพร้อมคำอธิบายให้อีกด้วย ส่วนใครอยากจะเรียนติว TOEFL แบบเป็นคอร์สเรียนจริงจัง […]

chulatutor

24 October 2021

เรียน IELTS

การเรียน IELTS สำคัญอย่างไร การเรียนเพื่อสอบ IELTS เป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่สำคัญอย่างมาก โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน IELTS ด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น pantip การเรียน IELTS กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือการเรียน ielts online จากแหล่งอื่น ๆ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราทำคะแนนสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้ว การเรียนยังทำให้เรารู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่า ในการสอบ IELTS นั้น เราจะต้องเจอคำถามแบบไหน จำนวนกี่ข้อ มีเวลาทำข้อสอบเท่าไหร่ และต้องใช้วิธีการแบบไหนเพื่อให้ทำข้อสอบออกมาแล้วได้คะแนนตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม แม้การสอบ IELTS จะมีหลายประเภท ความยากง่ายแตกต่างกันออกไป แต่ข้อสอบที่คนส่วนใหญ่สอบมักจะเป็นแบบวิชาการ ซึ่งข้อสอบแบบนี้การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปอาจไม่เพียงพอ ระดับคำศัพท์ที่ใช้อาจต้องเป็นทางการมากขึ้น ดังนั้น การเรียน IELTS เพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบจึงมีความสำคัญจนอยากจะปฏิเสธได้   เรียน IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่ไหนบ้าง การเรียน IELTS ออนไลน์ฟรี สามารถเลือกฝึกจากได้หลาย ๆ แหล่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการลักษณะการเรียนแบบใด เช่น […]

chulatutor

24 October 2021

เรียน SAT

เรียน SAT คืออะไร การเรียน SAT คือ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ SAT โดยเนื้อหาที่จำเป็นต้องเรียนจะมีทั้งส่วนที่เป็น SAT Math และ SAT Evidence-Based Reading and Writing หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า SAT Verbal ก็ได้ ซึ่งก็คือพาร์ทภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน คำศัพท์ และ Grammar ต่าง ๆ นั่นเอง ซึ่งการเตรียมสอบ SAT จะต้องเตรียมให้พร้อมทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ หรือเน้นเตรียมอย่างใดอย่างหนึ่ง จะขึ้นอยู่กับว่าคณะที่ต้องการยื่นนั้น เน้นไปที่คะแนนจากส่วนใด แต่อย่างไรก็ตาม ในการสอบจริง เราสามารถเลือกที่จะทุ่มเทกับการทำข้อสอบพาร์ทหนึ่งให้มากกว่าอีกพาร์ทได้ แต่เราจะเลือกให้ตัวข้อสอบมีเฉพาะพาร์ทที่ต้องการไม่ได้ เพราะข้อสอบ SAT จะมีสองพาร์ทนี้มาโดยอัตโนมัตินั่นเอง   แนะนำที่เรียน SAT ฟรี รูปแบบการเรียน SAT มีหลายแบบ ลักษณะการสอนของแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลว่าจะติว SAT ที่ไหนดีแบบที่ฟรี เราสามารถเรียน […]

chulatutor

24 October 2021

เรียน CU-TEP

เรียน CU-TEP ต้องติวเรื่องอะไรบ้าง การเรียน CU-TEP จะเน้นไปตามหัวข้อที่จะต้องเจอในข้อสอบจริงเป็นหลัก โดยข้อสอบ CU-TEP มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ซึ่งข้อสอบการเขียนจะเป็นแนว Grammar Error โดยข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ คนที่ยังไม่เคยสอบอาจสงสัยว่า CU-TEP ยากไหม ข้อสอบ CU-TEP ออกอะไรบ้าง ซึ่งสามารถอธิบายตามโครงสร้างข้อสอบได้ดังนี้ การฟัง (Listening) มีทั้งหมด 30 ข้อ ให้เวลา 30 นาที การอ่าน (Reading) มีทั้งหมด 60 ข้อ ให้เวลา 70 นาที การเขียน (Writing) มีทั้งหมด 30 ข้อ ให้เวลา 30 […]

chulatutor

24 October 2021

เรียน GED

เรียน GED คืออะไร การเรียน GED คือ การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ GED โดย GED ก็คือ การสอบเทียบเท่าในระดับ ม.ปลาย เป็นหลักสูตรของอเมริกา ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ Mathematical Reasoning, Reasoning Through Language Arts, Science และ Social Studies คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน การสอบ GED มีเปิดสอบทุกวัน ค่าสอบวิชาละ $80 ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ และแน่นอนว่าข้อสอบทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนสอบโดยเฉพาะการเรียน GED จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเนื้อหาการเรียนก็จะอิงไปตามแนวข้อสอบของแต่ละวิชา บางวิชาต้องมีเขียนตอบด้วย การเตรียมตัวก็จะยึดตามแนวข้อสอบเป็นหลัก ทั้งนี้ อาจมีหลาย ๆ คนสงสัยว่าการเรียน GED จะดีไหม ซึ่งจริง […]

chulatutor

24 October 2021
1 2 128