fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

ครูคืนถิ่น

By chulatutor   on 19/12/18
ครูคืนถิ่น

ครูคืนถิ่น คือ

โครงการพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มีจิตใจเสียสละ สำนึกรักบ้านเกิด เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการคัดเลือก สถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีเป้าหมายรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับ ปริญญาตรี (5 ปี) ในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่โครงการฯ กำหนดจำนวน 4,156 คน แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3,935 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 161 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 50 คน และ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 99 คน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น

1. ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพระหว่างศึกษา และจะ ได้รับการพัฒนาภายหลังการบรรจุแต่งตั้งแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี สามารถสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศได้

2. ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่นจะมีรูปแบบการประกันการมีงานทำ โครงการจะไม่จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้ ยกเว้นกรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด (กำหนดในภายหลัง) โครงการฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อไป

3. ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่นพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรง ตามเกณฑ์การคัดเลือกตามกำหนด

4. เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดไม่ต่ำกว่า 3.00 หากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) โดยวิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ C1 และวิชาเอกอื่นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผลคะแนนของแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ดังนี้

5.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 89 หรือ แบบทดสอบอื่นๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

5.2 วิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 56 หรือแบบทดสอบอื่นๆ ที่มี การเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่นต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่โครงการฯกำหนด โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 9 กันยายน 2566 หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และไม่ส่งชื่อให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ประกาศจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และจะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่นแล้วแต่ยังขาดคะแนนทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TOEIC , IELTS, TOEFL หรือ CU-TEP ซึ่งในวิชาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น TOEIC จะเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการทำคะแนนเพราะข้อสอบมีเพียงสองพาร์ท คือใช้ทักษะการฟังและการอ่านเป็นหลัก เนื้อหากับคำศัพท์ในข้อสอบจะเป็นเชิงธุรกิจไม่ซับซ้อน และจะไม่ได้มีทดสอบการเขียน essay หรือสอบ speaking เหมือนตัวอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการยื่นคะแนนเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นหลัก ให้ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คะแนนคุณผ่านการรับรองทักษะภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ โดยมีคอร์ส TOEIC ที่รับรองผลให้ถึง 700+ คะแนน เป็นคอร์สสอนสด ครบทุกพาร์ท ไม่ว่าจะพื้นฐานอ่อนแค่ไหนก็สามารถเรียนได้เพราะมีการปรับพื้นฐานให้ในคอร์ส ทำให้หมดกังวลในส่วนนี้ได้เลยค่ะ หากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้กับทางติวเตอร์ได้โดยตรง เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนไม่เกิน 25คน/รอบ จึงทำให้ดูแลและสอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีเป็นคลิปวีดีโอเฉลยแบบฝึกหัดข้อยาก ไฟล์เสียงที่มีคำบรรยายภาษาไทยให้คุณได้ฝึกฟัง และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาตามที่คุณต้องการอีกด้วย ถึงแม้ว่ากำลังจะต้องใช้คะแนนอย่างเร่งด่วน เพื่อรีบยื่นหรือต้องใช้คะแนนอย่างกะทันหันก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เลยค่ะ

คอร์สเรียน TOEIC สำหรับสอบ ครูคืนถึ่น ครั้งเดียวผ่านชัวร์

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
EA26102026 ต.ค. - 19 พ.ย.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
3

 

หมายเหตุ :

  • คอร์สรับรอง สอบไม่ผ่าน หากสอบไม่ถึง 700+ สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ฟรี
  • คอร์สรอบ เสาร์-อาทิตย์ พักเที่ยง เวลา 12.30 – 13.30 น.

ค่าเรียน : ปกติ 8,950 บาท
รับจำนวนจำกัดเพียง 29 ที่นั่ง/รอบ เท่านั้น

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน : ทางผู้สนใจเรียนสามารถชำระค่าเรียนได้โดย

  • ผ่านทางธนาคารบัญชี “จุฬาติวเตอร์”
  • ชำระผ่านทางบัตรเครดิตที่ทางสถาบัน โดยทางสถาบันไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม