084-942-4261
ครูคืนถิ่น
By chulatutor   on 19/12/18

ครูคืนถิ่น คือ โครงการพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มีจิตใจเสียสละ สำนึกรักบ้านเกิด เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จ การศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการคัดเลือก สถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีเป้าหมายรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับ ปริญญาตรี (5 ปี) ในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่โครงการฯ กำหนดจำนวน 4,156 คน แบ่งเป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3,935 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 161 คน สังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 50 คน และ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 99 คน

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพระหว่างศึกษา และจะ ได้รับการพัฒนาภายหลังการบรรจุแต่งตั้งแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี สามารถสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศได้
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่นจะมีรูปแบบการประกันการมีงานทำ โครงการจะไม่จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้ ยกเว้นกรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด (กำหนดในภายหลัง) โครงการฯ จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อไป
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูคืนถิ่นพื่อพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรง ตามเกณฑ์การคัดเลือกตามกำหนด
 4. เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น สำเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดไม่ต่ำกว่า 3.00 หากได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) โดยวิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ C1 และวิชาเอกอื่นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผลคะแนนของแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ดังนี้
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 89 หรือ แบบทดสอบอื่นๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว
  • วิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 56 หรือแบบทดสอบอื่นๆ ที่มี การเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

ผู้ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่นต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาตามที่โครงการฯกำหนด โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 9 กันยายน 2566 หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และไม่ส่งชื่อให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม ประกาศจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และจะไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกครูคืนถิ่นแล้วแต่ยังขาดคะแนนทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TOEIC , IELTS, TOEFL หรือ CU-TEP ซึ่งในวิชาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น TOEIC จะเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดในการทำคะแนนเพราะข้อสอบมีเพียงสองพาร์ท คือใช้ทักษะการฟังและการอ่านเป็นหลัก เนื้อหากับคำศัพท์ในข้อสอบจะเป็นเชิงธุรกิจไม่ซับซ้อน และจะไม่ได้มีทดสอบการเขียน essay หรือสอบ speaking เหมือนตัวอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการยื่นคะแนนเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นหลัก ให้ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คะแนนคุณผ่านการรับรองทักษะภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ โดยมีคอร์ส TOEIC ที่รับรองผลให้ถึง 700+ คะแนน เป็นคอร์สสอนสด ครบทุกพาร์ท ไม่ว่าจะพื้นฐานอ่อนแค่ไหนก็สามารถเรียนได้เพราะมีการปรับพื้นฐานให้ในคอร์ส ทำให้หมดกังวลในส่วนนี้ได้เลยค่ะ หากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้กับทางติวเตอร์ได้โดยตรง เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนไม่เกิน 25คน/รอบ จึงทำให้ดูแลและสอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีเป็นคลิปวีดีโอเฉลยแบบฝึกหัดข้อยาก ไฟล์เสียงที่มีคำบรรยายภาษาไทยให้คุณได้ฝึกฟัง และสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาตามที่คุณต้องการอีกด้วย ถึงแม้ว่ากำลังจะต้องใช้คะแนนอย่างเร่งด่วน เพื่อรีบยื่นหรือต้องใช้คะแนนอย่างกะทันหันก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เลยค่ะ

คอร์สเรียน TOEIC สำหรับสอบ ครูคืนถึ่น ครั้งเดียวผ่านชัวร์

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
EB180120 18 ม.ค. - 9 ก.พ. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
1 ต๊ะ,เดียร์
EA200120 20 ม.ค. - 13 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EB250120 25 ม.ค. - 16 ก.พ. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
2 ต๊ะ,เดียร์
EA270120 27 ม.ค. - 20 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 เดียร์,ต๊ะ
EB010220 1 ก.พ. - 23 ก.พ. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EA030220 3 ก.พ. - 27 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EB080220 8 ก.พ. - 1 มี.ค. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EA100220 10 ก.พ. - 5 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EB150220 15 ก.พ. - 8 มี.ค. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
6 เดียร์,ต๊ะ
EA170220 17 ก.พ. - 12 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EB220220 22 ก.พ. - 15 มี.ค. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EA240220 24 ก.พ. - 19 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เดียร์,ต๊ะ
EB290220 29 ก.พ. - 22 มี.ค. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
6 เดียร์,ต๊ะ

หมายเหตุ :

 • คอร์สรับรอง สอบไม่ผ่าน หากสอบไม่ถึง 700+ สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ฟรี
 • คอร์สรอบ เสาร์-อาทิตย์ พักเที่ยง เวลา 12.30 – 13.30 น.

ค่าเรียน : ปกติ 11,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษลด 20% เหลือเพียง 8,800 บาท
รับจำนวนจำกัดเพียง 29 ที่นั่ง/รอบ เท่านั้น

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน : ทางผู้สนใจเรียนสามารถชำระค่าเรียนได้โดย

 • ผ่านทางธนาคารบัญชี “จุฬาติวเตอร์”
 • ชำระผ่านทางบัตรเครดิตที่ทางสถาบัน โดยทางสถาบันไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin