084-942-4261

Table of Contents

BMAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ แนะนำ BMAT ศูนย์สอบ

การสอบ BMAT Test คือ สอบอะไร? ค่าสอบ? สอบเมื่อไร?ทุกเรื่องที่น้องๆ กำลังจะสอบต้องรู้ ห้ามพลาด โดยเฉพาะคะแนนที่ควรได้ สำหรับการสอบติด หมอ อินเตอร์ เพราะในนี้ได้รวบรวมคะแนนเฉลี่ย คณะแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ยอดฮิต ว่าควรได้คะแนนเท่าไร พร้อมทั้งอัพเดท ปฎิทินสอบ มาไว้ที่นี้

BMAT คืออะไร ?

BioMedical Admissions Test หรือ BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขา แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสอบโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ทั้งนี้ คะแนน บีแมท จำเป็นสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ และหลักสูตรไทย ในระบบ TCAS รอบ Portfolio โดยไม่ต้องสอบของ กสพท (แพทย์ หลักสูตรไทย สามารถใช้คะแนน BMAT หรือ กสพท ก็ได้)

BMAT
BMAT คืออะไร

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT Section 1 : Thinking Skills

1. เข้าใจรูปแบบแนวข้อสอบ BMAT Section 1 ชอบถามตามประเด็นต่อไปนี้

 • Identifying the Main Conclusion (การระบุหาข้อสรุปหลักของบทความ)
 • Drawing Conclusion (การสรุปจากบทความ)
 • Identifying Assumptions (การระบุหาสมมติฐานของบทความ)
 • Detecting Reasoning Errors (การหาข้อผิดพลาดในการให้เหตุผล)
 • Assessing the Impact of Additional Evidence (การประเมินผลกระทบของหลักฐาน)
 • Matching Arguments (การจับคู่วิธีการให้เหตุผลของ Arguments)
 • Applying Principles (การประยุกต์ใช้หลักการของ Arguments

 

2. มีคลังคำศัพท์ BMAT ที่หลากหลาย

คำศัพท์ BMAT จะไม่ได้ยาก แต่ข้อสอบมักจะออกบทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ อาชญาวิทยา ดาราศาสตร์ กฎหมาย รวมไปถึง แพทยศาสตร์ และอื่นๆ เพราะฉะนั้น น้องๆ ควรรู้คำศัพท์ที่หลากหลายจะทำให้ได้คะแนนในพาร์ทนี้เพิ่มขึ้น

 

3. อ่านสอบโดยเน้น เนื้อหาที่ออกสอบ จากมากสุด ไปหาน้อยสุด

 • Identifying the Main Conclusion
 • Drawing Conclusion
 • Matching Arguments
 • Identifying Assumptions
 • Assessing the Impact of Additional Evidence
 • Applying Principles
 • Detecting Reasoning Errors

4. BMAT Section 1 : Problem Solving จากสถิติข้อสอบจะออก 4 แนวด้วยกันคือ

 • Basic calculation and Equation การแก้สมการทั่วไป ซึ่งมีทั้งตัวแปรเดียวและสองตัวแปร
 • Data analysis (table, graph, chart) ข้อสอบจะให้ตาราง , กราฟ มาแล้วให้ตอบ
 • Ratios, Percent, and Proportions ลักษณะข้อสอบจะมาประยุกต์กับชีวิตประจำวัน
 • uessing (Pins, Clocks etc.), Spatial (มิติสัมพันธ์)

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT Section 2

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT Math

ข้อสอบ Math ใน section 2 ข้อสอบจะออก 6 ข้อ โดยจะมีเรื่องหลักๆ ที่ออกดังนี้

 • Geometry ข้อสอบออกประมาณ 34%
 • Algebra ข้อสอบออกประมาณ 21%
 • Probability ข้อสอบออกประมาณ 16%
 • Number ข้อสอบออกประมาณ 14%
 • Word Problem ข้อสอบออกประมาณ 9%
 • Statistic ข้อสอบออกประมาณ 7%

ดูรายละเอียด BMAT Math เพิ่มเติม

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT Physics

ทำความเข้าใจกับข้อสอบว่าข้อสอบชอบออกเรื่องไหน แล้วเน้นเรื่องนั้นเป็นพิเศษ

1. Mechanics ข้อสอบออกประมาณ 30%

ได้แก่ เรื่อง kinematics, dynamics, work, energy, and power อาจมีการพูดถึงเรื่อง momentum บ้าง

2. Waves ข้อสอบออกประมาณ 22%

มักถามเกี่ยวกับ wave equation, reflection and refraction, electromagnetic waves รวมไปถึงเรื่อง sound

3. Radioactivity ข้อสอบออกประมาณ 19%

เน้นเรื่อง radioactive decay and half-life

4. Electricity ข้อสอบออกประมาณ 17%

มักจะออกเรื่อง electric charges และเรื่อง circuits โดยจะพูดถึงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเป็นหลัก

5. Magnetism ข้อสอบออกประมาณ 5%

ออกเรื่อง transformers เป็นหลัก อาจมีการพูดถึงเรื่อง electromagnetic induction บ้าง

6. Matter ข้อสอบออกประมาณ 4%

ออกเรื่อง density เป็นหลัก

7. Thermal physics ข้อสอบออกประมาณ 3%

มักจะออกเรื่อง heat transfer เป็นหลัก

ดูรายละอียด BMAT Physics เพิ่มเติม

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT Chemistry

ข้อสอบ BMAT Chemistry มักจะออกเรื่องต่อไปนี้ ทุกรอบ

 1. Nuclear symbol (สัญลักษณ์นิวเคลียร์ – หาโปรตรอน, อิเล็กตรอน, นิวตรอน) and Electron configuration (การจัดเรียงอิเล็กตรอน – หาหมู่หรือคาบของธาตุ)
 2. Stoichiometry (ปริมาณสารสัมพันธ์ – ให้สมการเคมี และสารตั้งต้น เพื่อหาสารผลิตภัณฑ์)
 3. Solution (สารละลาย – การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย)
 4. Electrochemistry (ไฟฟ้าเคมี – การทำอิเล็กโทรไลซิส และการทำนายว่าปฏิกิริยา redox เกิดขึ้นได้หรือไม่)

เพราะฉะนั้นน้องๆ ที่จะสอบ BMAT Chemistry ต้องได้เรื่องเหล่านี้ และ สำหรับเรื่อง Rate of reaction (อัตราการเกิดปฏิกิริยา – ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา) ,Equilibrium (สมดุลเคมี – หลักของเลอชาเตรีเย) ,Gas (ก๊าซ – กฎของก๊าซ) ,Hydrocarbon (ไฮโดรคาร์บอน – คุณสมบัติโดยทั่วไปของไฮโดรคาร์บอน) ข้อสอบมักจะเลือกมาออก สอบ BMAT บ้างรอบ

ดูรายละเอียด BMAT Chemistry เพิ่มเติม

เทคนิคทำข้อสอบ BMAT Biology

ข้อสอบ Biology มักจะออกเรื่องต่อไปนี้ ทุกรอบ

เซลล์ – เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สัตว์ เซลล์พืชและเซลล์แบคทีเรีย รวมถึงรู้จักการจัดอันดับอย่างเป็นลำดับขั้นตั้งแต่เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ

การเคลื่อนที่ของสารผ่านเยื่อหุ้ม – รู้จักนิยามของคำว่าการแพร่ ออสโมซิส และการเคลื่อนที่ของสารแบบใช้พลังงาน (active transport) รวมถึงต้องสามารถยกตัวอย่างให้ได้

การแบ่งเซลล์และการกำหนดเพศ – ข้อสอบ BMAT Biology จะออกเรื่องไมโทซิส ไมโอซิส การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ การกำหนดเพศ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม – เรื่องที่ออกสอบจะมีเรื่องโครโมโซม หรือยีนทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การผสมที่พิจารณาลักษณะเดียว (monohybrid cross) และจำให้ได้ว่านิวเคลียสคือสถานที่เก็บสารพันธุกรรม

ดีเอ็นเอ – เข้าใจว่าโครโมโซม และสามารถอธิบายโครงสร้างของดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การกลายพันธุ์ระดับยีนให้ได้

เทคโนโลยียีน – เนื้อหาที่ออกสอบ BMAT Biology คือเรื่องพันธุวิศวกรรม เซลล์ต้นกำเนิด

ความแปรผัน – การคัดเลือกตามธรรมชาติและวิวัฒนาการ แหล่งกำเนิดความแปรผันและการสูญพันธุ์

เอนไซม์ – เข้าใจตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ กลไกการทำงานของเอนไซม์และเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ รวมถึงเอนไซม์ที่ใช้ย่อยอาหาร

สรีรวิทยาของสัตว์ – เนื้อหาที่ออกสอบ BMAT Biology คือการหายใจ ระบบอวัยวะ การรักษาดุลยภาพ ฮอร์โมน โรคภัยและการป้องกันโรคของร่างกาย

ดูรายละเอียด BMAT Biology เพิ่มเติม

ข้อสอบ BMAT Test

ข้อสอบ จะมี 3 Part ด้วยกัน คือ Part 1 .Thinking skills Part 2. Scientific Knowledge and Applications ในข้อสอบส่วนนี้ จะเป็นเนื้อหาวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นส่วนที่น้องๆ หลายคนมักบอกว่าง่ายที่สุด ใน 3 พาร์ททั้งหมด เพราะฉนั้น น้องควรต้องเก็บคะแนนในส่วนที่ 2 ให้ได้ และ Part 3.Writing Task เป็นส่วนที่ยากที่สุดของข้อสอบ คร่าวนี้ลองมาดูแบบเจาะลึกในแต่พาร์ทกันว่ามี รายละเอียดอย่างไรบ้าง

BMAT Part 1 Thinking skills ( ความถนัด และทักษะ 60 นาที)

พาร์ทนี้ข้อสอบจะเป็นแนว problem solving (หรือที่เรียกกันว่า Aptitude) จำนวน 16 ข้อ และ ข้อสอบแนว critical thinking (หรือที่เรียกกันว่า Critical analysis) จำนวน 16 ข้อ รวมทั้งหมด ข้อสอบพาร์ท Thinking skills มี 32 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 60 นาที

BMAT Part 2 Scientific Knowledge and Applications ( ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที )

พาร์ทนี้ข้อสอบจะเป็นส่วนเนื้อหาของวิชา Physics Chemistry Biology และ Math ข้อสอบปรนัย 27 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 30 นาที

สอบ BMAT Chemistry

Question : ออกเรื่อง Atomic Structure , The Periodic Table , Metals , Chemical reactions , Formulae and equations , functional groups , Chemical bonding , structure and properties , Oxidation , reduction and redox , Energetics , Separation techniques , Chemical tests , Acids , bases and salts , เคมีวิเคราะห์ , Electrolysis , Rates of reaction , Kinetic , Particle theory , Carbon , Air and water , เคมีอินทรีย์

สอบ BMAT Physics

ออกเรื่อง Electricity , Thermal physics , Matter , Magnetism , Mechanics , Radioactivity , Waves

สอบ BMAT Biology

ออกเรื่อง Biomedical Science , Cells , Inheritance , DNA , Movement across membranes , Cell division and sex determination , Gene technologies , Variation , Enzymes , Animal physiology , Ecosystems

สอบ BMAT Math

ออกเรื่อง Geometry , Algebra , Probability , Number , Word Problem , Statistic

BMAT section 3 Writing Task ( งานเขียน 30 นาที )

พาร์ทนี้จะเป็นการเขียนบรรยาย โดยข้อสอบจะให้เลือกตอบคำถาม 1 ข้อจาก 3 ข้อที่ ข้อสอบให้มา โดยข้อสอบส่วนนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการจัดการความคิดและสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ข้อสอบในส่วนของ Thinking skills และ Scientific Knowledge and Applications จะมีคะแนนอยู่ที่ ข้อละ 1 คะแนน โดยคะแนนสอบของทั้งสอง 2 พาร์ท จะถูกนำมาคิดคำนวนรวมกันอยู่ระหว่าง 1 คะแนน (น้อยสุด) ถึง 9 คะแนน (สูงสุด) โดยส่วนมากแล้ว นักเรียนจะได้คะแนน อยู่ที่ 5-7 คะแนน

ข้อสอบ Writing Task จะมีผู้ตรวจ 2 ท่าน โดยจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) คะแนนคุณภาพเนื้อหา จะอยู่ที่ 0 – 5 คะแนน 2) คะแนนความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ คะแนนจะถูกคิดเป็น A , C , E

สมัครสอบ BMAT Test

 1. เข้าเว็บไซต์ capwise
 2. “Sign Up” ด้วย E-mail และตั้งค่า Password และกดที่ “Register”
 3. กรอก Personal Info
 4. ผู้สมัคร เลือกสถาบันที่จะสมัคร
 5. Access Arrangement สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการ
 6. เลือกสนามสอบ
 7. ชำระเงิน

 

สมัครโดยการกรอก BMAT Registration form (แบบฟอร์ม)

 1. หน้าแรก – เป็นกรอกข้อมูลส่วนตัว
 2. หน้าสอง – เลือกชื่อสถาบันที่ต้องการจะสอบ
 3. หน้าสาม – สำหรับกรณีที่ไม่มีชื่อสถาบันที่จะสอบในหน้าที่2 ผู้สมัคร สามารถระบุชื่อสถาบันสอบได้เลยในหน้าที่3
 4. หน้าสี่ – เป็นการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบ โดย ค่าสอบ จะอยู่ที่ 6,950 บาท (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น) กรณีสมัครเลย กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท
 5. หน้าห้า – Data Protection และการยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครว่าเป็นความจริงหรือไม่

 

ดูวิธีสมัคร สมัครสอบ BMAT แบบละเอียด

 

ค่าสอบ BMAT Test จะอยู่ที่ 6,950 บาท กรณีสมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายอีก 2,000 บาท

ตารางสอบ BMAT 2566

ตารางสอบ BMAT จะมีเปิดสอบ 3 รอบต่อปี แต่น้องจะมีโอกาสสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และ น้องต้องดูรายละเอียดด้วยว่า คณะที่สนใจเข้านั้นใช้ ได้ประกาศว่าใช้คะแนนสอบของเดือนไหน เช่น จุฬาฯ คณะทันตะ ใช้คะแนน รอบสอบ เดือนตุลาคม แสดงว่า แม้มีการจัดสอบหลายครั้ง แต่น้องมีโอกาสสอบเพียงแค่ 1 ครั้ง/ปี เท่านั้น

 

วันที่รายละเอียด
1-29 กันยายน 2565ช่วงเวลาลงทะเบียนปกติ
4-11 ตุลาคม 2565สถานที่สอบ จะแจ้ง Confirm ใน email 1 อาทิตย์ ก่อนวันสอบ
18 ตุลาคม 2565วันสอบ
25 พฤศจิกายน 2565ประกาศผลสอบออนไลน์

 

BMAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนเต็ม 9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การคิดคะแนน จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่1) Section 1 และ Section 2

ส่วนที่2) Sectionที่3 สำหรับคะแนนที่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาลัยได้ น้องควรได้คะแนน อยู่ที่ช่วง 10.6 – 15.3

ข้อมูล BMAT Results สถิติเก่าที่ สอบติด แพทย์ จุฬา คะแนนเฉลี่ย 15.5 , แพทย์ รามา คะแนนเฉลี่ย 14.7, แพทย์ มข. (MDX) คะแนนเฉลี่ย 9.8 , แพทย์ มข. (MDO2) คะแนนเฉลี่ย 9.5 , แพทย์-ทันตะ CICM คะแนนเฉลี่ย 11.3 , แพทย์ มศว คะแนนเฉลี่ย 12.6 แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่คะแนนที่สอบของแต่ละปี ด้วย ข้อมูลูที่กล่าวมาเป็นสถิติของอดีต ส่วนการคิดคะแนนมีวิธีคิดังนี้

BMAT Section 1 และ Section 2 มีคะแนนเต็ม 9 โดย 1 = ต่ำสุด , 9 = สูงสุด น้องๆส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 5 ซึ่งเป็นคะแนนระดับเฉลี่ย ในการสอบ น้องที่สามารถทำได้ 6 ถือว่าค่อนข้างสูง และน้อยคนมากที่่จะได้มากกว่า 7

BMAT Section 3 จะมีคะแนนสองแบบคือคะแนน 0-5 และคะแนนที่ระบุเป็น A, C, E โดยกรรมการที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนนจะมีสองคน แต่ละคนจะให้คะแนนคนละ 2 แบบ คือให้ทั้งแบบตัวเลขและตัวอักษร จากนั้นจึงนำคะแนนดังกล่าวมาเฉลียออกมาเป็นหนึ่งคะแนนสุดท้าย ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งให้คะแนน 4C ส่วนอีกคนให้คะแนน 4A คะแนนเฉลี่ยที่สรุปได้คือ 4B นั่นเองค่ะ

หลักการคิดคะแนน BMAT Writing

หลักการคิด คะแนน Writing คุณภาพของเนื้อหา Quality of Content จะให้คะแนนเป็นตัวเลข 0 – 5 (0=ต่ำสุด, 5=สูงสุด)

1 คือ การเขียนเนื้อหาพอได้ แต่ตอบไม่ตรงประเด็น

2 คือ การเขียนตรงประเด็นตามโจทย์ แต่ขาดใจความสำคัญที่ชัดเจน

3 คือ การเขียนที่ตอบทุกแง่มุมของคำถาม มีการสร้างข้อโต้แย้งที่สมเหตุผล แต่มีข้อโต้แย้งทางแนวคิดที่ไม่เชื่อมโยงกัน

4 คือ คำตอบที่มีการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ตอบตรงประเด็น มีการสร้างข้อโต้แย้งที่ดี การโต้แย้งแบบเป็นเหตุเป็นผล มีการจัดเรียงประโยคทีดี สอดคล้องกับโจทย์และเรื่องโต้แย้ง

5 คือ คำตอบที่เยี่ยมที่สุด ชัดเจน ตรงประเด็นตามโจทย์ ไม่มีจุดบกพร่อง มีการเรียบเรียงประโยคแสดงแนวความคิดอย่างชัดเจน มีเหตุผล โดยพิจารณาจากประเด็นที่เกียวข้องอย่างกว้างๆ และนำไปสู่การสังเคราะห์หรือข้อสรุปที่น่าสนใจ

หลักการคิดคะแนน Writing คุณภาพของการใช้ภาษาอังกฤษ Quality of English จะให้คะแนนเป็นตัวอักษร A, C, E (E=ต่ำสุด, A=สูงสุด)

Band A หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดี โครงสร้างประโยคดี หลักไวยกรณ์ถูกต้อง เลือกใช้คำศัพท์ มีการสะกดคำได้ดี และมีเครื่องหมายวรรคตอน โดยรวมแล้วมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

Band C หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ โครงสร้างประโยคเรียบง่ายไม่คลุมเคลือ การใช้คำศัพท์ หลักไวยกรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล

Band E หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษที่คอนข้างอ่อน อ่านยาก โครงสร้างประโยคและหลักไวยกรณ์ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้คำศัพท์และสะกดคำนั้นไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

สถิติ คะแนน BMAT
สถิติ คะแนน BMAT

ศูนย์สอบ BMAT Test

หน่วยงานที่จัด สนามสอบ BMAT Thailand จะมี 3 อยู่ 3 ที่คือ Capwise , CICM Thammasat University , British Council Bangkok โดยหน่วยงานที่จัดสอบจะมีสนามสอบให้กับน้องๆ ใน กรุงเทพ และตามต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ , ขอนแก่น , นครราชสีมา , สงขลา , ปทุมธานี , ภูเก็ต

สนามสอบ BMAT
สนามสอบ BMAT
ติว BMAT

ติว BMAT ตัวต่อตัว

เตรียมสอบ BMAT Preparation แบบ ติว BMAT ตัวต่อตัว กับ รุ่นพี่ ที่มากประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญใน Section ของข้อสอบนั้นโดยตรง พร้อมทั้งนำ past papers มาติวให้กับน้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจ และคุ้นเคยกับข้อสอบ

น้องสามารถเลือก เรียน คอร์ส BMAT ตัวต่อตัวได้ที่ สถาบัน มาบุญครอง ชั้น4 มีห้องส่วนตัวให้ สามารถเลือกวันและเวลาเรียน หรือ จะ ติวออนไลน์ ผ่านทาง Zoom กับ พี่ที่เชี่ยวชาญข้อสอบโดยตรง ที่จะนำ ตัวอย่าง ข้อสอบ รอบล่าสุด มาให้ติวให้กับน้องๆ

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 14,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน (ประหยัดถึง 25%) 21,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน (ประหยัดถึง 40%) 29,680 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
      แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

ดูข้อมูล BMAT เพิ่ม และ แหล่งอ้างอิงข้อมูล

 go to top